Counter

VEDTÆGTER - Borgerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Love
For
Klejtrup og Omegns Borgerforening
§1.
Foreningens navn er: Klejtrup og Omegns Borgerforening

§2.
Foreningens formål er et samle beboerne til støtte og fremme af de interesser, der er fælles.
Foreningens aktiviteter skal tilstræbe af skabe forståelse for fællesskab og sammenhold. Partipolitik er foreningen uvedkommende.

§3.
Foreningens mulige formue indsættes i Klejtrup pengeinstitut, og såvel renter som kapital kan anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter bestyrelsens beslutning. Køb, salg og pantsætning af foreningens faste ejendom, kan kun finde sted efter generalforsamlingens godkendelse.

§4.
Som medlem af foreningen kan optages enhver bosiddende kvinde og mand i det af foreningens dækkende område.

§5.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkrævning sker umiddelbart før hver generalforsamling.

§6.
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, eventuelt ved skriftlig afstemning, såfremt en majoritet af forsamlingen fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen vælger selv sin formand for 1 år af gangen, ligeledes næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er næst generalforsamlingen foreningens højeste myndighed og er ansvarlig for foreningens midler og skal forvalte disse i overensstemmelse med foreningens love.
Ingen gyldig bestemmelse kan tages af bestyrelsen, når ikke mindst 3 medlemmer, heraf formand eller næstformand, er til stede og enstemmigt vedtaget et stillet forslag, der ellers almindeligvis vedtages ved simpel stemmeflertal.
Valgperioden er 2 år, og bestyrelsen afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer.

§7.
Formanden, eller i hans fravær, næstformanden, leder bestyrelsens forhandlinger, der indføres i en forhandlingsprotokol af sekretæren. Formanden eller dennes stedfortræder underskriver alle på foreningens vegne udsendte skrivelser.

§8.
Kassereren tilrettelægger kontingentopkrævningen og er ansvarlig for de i foreningens kasse værende midler, hvorover føres en kasse- og regnskabsbog.
Han affatter til den årlige generalforsamling et nøjagtig regnskab over foreningens indtægter og udgifter i det forløbne regnskabsår, der regnes fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal forelægges med revisionspåtegnelse til godkendelse ved den årlige generalforsamling.

§9.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, kun den kan give, ophæve og forandre lovene, og ethvert medlem har ret til at fremsætte forslag og deltage i afstemningen. Generalforsamlingen skal falde inden udgangen af februar måned og bekendtgøres senest 14 dage forud. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på skriftlig begæring af mindst 20 medlemmer. Meddelelsen herom udsendes efter samme retningslinjer som for generalforsamlingen og skal indeholde årsagen til indkaldelsen til møde.
Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren foreløggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
  6. Eventuelt
Forslag til dagsorden skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling.
Et forslag er vedtaget ved simpel stemmeflerhed af de på generalforsamlingen mødte.

§10.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år af gangen.

§11.
Bestyrelsen såvel som suppleanter og revisorer kan genvælges, men er ikke pligtige til at modtage valg ved udløbet af en valgperiode. Ethvert medlem er pligtigt til at modtage valg, medmindre der kan fremføres grunde til vægring, som generalforsamlingen godkender.

§12.
Foreningens bestyrelse og revisorer er ulønnede.

§13.
Beslutter en generalforsamling med tilslutning af mere end 50 % af medlemmernes antal, at foreningen skal opløses, kan dens opsparede midler ikke gøres til genstand for deling, men skal overføres til almennyttigt vel for ungdomsorganisationerne i Klejtrup.
Således vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i Klejtrup den 3. april 1975 og undertegnet af den siddende bestyrelse.

Klejtrup, den 3. april 1975.

W. Lonsdale       G. Hansen     L. Nielsen    B. Rasmussen    K. Nielsen
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu